·    Aktualności   ·   Wydarzenia   ·    Szukaj    ·    Kontakt    ·        ·

45 (2000) -

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

Rok 45: 2000

 • Bieńkowski Wiesław: Kraków a Warmia i Mazury w latach 1945-1963. (Kontakty naukowe oraz związki kulturalne), s. 21-42.
 • Danowska Ewa: „Konkurując o dożywotnią przyjaźń”. Osiemnastowieczne intercyzy krakowskich mieszczan, s. 43-74. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dużyk Józef: Z listów Wincentego Lutosławskiego do rodziców z lat 1884-1886, s. 253-310. [zawiera teksty listów]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 5-8.
 • [Grodziska Karolina]: Maria Rybczyńska 5 V 1904 – 27 XII 1999, s. 579-580.
 • [Grodziska Karolina]: Nekrologia. Bronisława Zbijowska 1922 – 1999, s. 573-575.
 • [Grodziska Karolina]: Zofia Łepkowska (8 V 1919 – 15 XI 1999), s. 576-578.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Brukseli, Akwizgranu i podróży w górę Renu, s. 161-189. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Kos Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za 1 I do 31 XII 1999 r., s. 539-561.
 • Homola-Skąpska Irena: W salonach i traktierniach Krakowa. Przemiany w środowisku społecznym Krakowa lat 1795-1846, s. 191-228.
 • Jasik Dorota: Loża „Przesąd Zwyciężony” w Krakowie. Znaczenie rytu wolnomularskiego I. stopnia, s. 229-252. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kabata Jacek A.: Profesor Wiesław Bieńkowski w mojej pamięci, s.17-20.
 • Korniak Bożena: Życie codzienne mieszkańców parafii sąspowskiej w świetle ,,Księgi sądowej klucza dóbr Pieskowej Skały”, s. 75-91. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kos Zbigniew: Pomniki w parkach i ogrodach Krakowa, s. 485-504.
 • Kostecka-Łukawska Krystyna: Zagraniczna wymiana wydawnictw Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1964-1999, s. 449-461.
 • Michaś Anna: Konwencje międzynarodowe dotyczące ochrony dóbr kultury na wypadek konfliktów zbrojnych oraz działalność organizacji Blue Shield, s. 563-571.
 • Nowak Janusz: Ordynacja sieniawska Książąt Czartoryskich. Plany – zamierzenia – realizacja, s. 121-159.
 • Ogrodziński Władysław: W Bibliotece Polskiej Akademii Umiejętności. Wspomnienia z lat 1935-1939, s. 393-416.
 • Lenkiewiczowa Jolanta: Maria Antonina i Izabela Czartoryska. Paralele historyczne, s. 93-119.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: ,,Dessinateur et graveur”. Z rozważań nad portretem artysty-rytownika w grafice francuskiej XVII-XVIII wieku, s. 463-484.
 • Solak Zbigniew: Listy Michała Römera do Ludwika Abramowicza z lat 1908-1938. Cz. II: Lata 1918-1928, s. 311-366. [zawiera teksty listów]
 • Solak Zbigniew: Wiesław Bieńkowski (1926-1999.), s. 9-15.
 • Taranczewski Paweł: O malarstwie Wacława Taranczewskiego – wspomnienia), s. 505-538.
 • Szymurowa Krystyna: Rękopisy Władysława Stanisława Reymonta w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 581-585.
 • Zwiercan Katarzyna: Działalność prof. Kazimierza Nitscha w Polskiej Akademii Umiejętności, s. 367-392.
 • Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece PAN w Krakowie. Druki z XVII w., s. 417-447.

Rok 46: 2001

 • Danowska Ewa: „Staropolska dusza jego, umysł gorliwy a wzniosły”. Szczęsny Czacki (1723-1790), s. 175-226.
 • Gordziejew Jerzy: Próby reform miejskich w Grodnie w okresie Oświecenia, s. 227-257.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-6.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Józef Dużyk (14 III 1928 - 11 V 2000), s. 493-498.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Berlina, Poczdamu i Hamburga w 1834 roku, s. 275-306. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Kos Zbigniew]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2000 r., s. 469-492.
 • Homola-Skąpska Irena: Dziennik krakowskiego inteligenta Hieronima Ciechanowskiego, s. 307-353. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Korniak Bożena: Ludność parafii sąspowskiej i jej powinności feudalne w świetle ,,Księgi sądowej klucza dóbr Pieskowej Skały”, s. 259-274.
 • Oettingen Urszula: Grób Kazimierza Herwina-Piątka, s. 447-467.
 • Solak Zbigniew: Listy Michała Römera do Ludwika Abramowicza z lat 1908-1938. Cz. III: Lata 1929-1938, s. 355-415. [zawiera teksty listów]
 • Szymurowa Krystyna: Padereviana w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 499-504.
 • Stachnik Paweł: „Wydawnictwo Książek Wojskowych” Departamentu Wojskowego NKN w latach 1914-1917, s. 417-446.
 • Staszel Jan: Bronisław Piłsudski i jego związki z Akademią Umiejętności w Krakowie, s. 7-104.
 • Urban Wacław: Tragedia kulturalna Polski. Umiejętność pisania i czytania od połowy XVI do połowy XIX wieku, s. 165-174.
 • Wojtowicz Jacek: Pracownicy książki polskiej na Kazimierzu i Stradomiu pod Krakowem do końca XVII wieku, s. 131-164.
 • Żurkowa Renata: Stare druki z księgozbioru Cypriana Walewskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Część 3. Publikacje z lat 1698-1763, s. 105-130.

Rok 47: 2002

 • Biedrzycka Agnieszka: Kościół katedralny w Kamieńcu Podolskim w świetle wizytacji z 1741 roku, s. 9-80. [zawiera materiały źródłowe]
 • Danowska Ewa: Związki Tadeusza Czackiego z Krakowem, s. 193-216. [zawiera teksty listów]
 • Dreścik Jan Jakub: Która godzina? Zegarów krakowskich droga do Europy, s. 87-104.
 • Gordziejew Jerzy: Z dziejów Komisji Porządkowych Cywilno-Wojskowych w Wielkim Księstwie Litewskim, s. 167-192.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Wiktora Kopffa opis Monachium w 1834 r., s. 217-230. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • [Grodziska Karolina, Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001, s. 395-417.
 • Homola-Skąpska Irena: Udział inteligencji w towarzystwach naukowych i kulturalnych Wolnego Miasta Krakowa, s. 231-254.
 • Kabata Aleksandra: Druki ulotne XIX wieku w Bibliotece Czartoryskich w Krakowie, s. 255-284. [zawiera materiały źródłowe]
 • Korniak Bożena: Działalność cechu kurdybaników krakowskich z terenu Garbar w świetle ksiąg cechowych w okresie od XVI do XVIII w., s.105-116. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kleczkowski Antoni S.: Powstanie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w świetle dokumentów, s. 361-390. [zawiera materiały źródłowe]
 • Ordynacja Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, s. 391-394.
 • Stachowska Krystyna: Z korespondencji Bolesława Ulanowskiego. Listy Stanisława Smolki z lat 1905-1909, s. 295-332. [zawiera teksty listów]
 • Starnawski Jerzy: Pliniusz Starszy na warsztacie Adama Naruszewicza – komentatora Tacyta Dzieł wszystkich. Fragment większej całości, s. 141-166.
 • Starostka-Chrzanowska Halina: Antoni Mateczny (1858-1934). Niedoceniony twórca lecznictwa uzdrowiskowego w Krakowie, s. 333-360. [zawiera materiały źródłowe]
 • Szymurowa Krystyna: Varia dotyczące Eugeniusza Feliksa Kwiatkowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 419-425.
 • Urban Wacław: Ostatnie ślady współpracy Mikołaja Reja z Kościołem katolickim, s. 81-86.
 • Wierzbicki Piotr: Problematyka obrad sejmiku województwa krakowskiego w bezkrólewiu po zgonie Jana III Sobieskiego, s. 117-140.
 • Żmudziński Jerzy: Zaginiona płaskorzeźba ze zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności. Przyczynek do dziejów kolekcji Sułkowskich z Rydzyny, s. 285-293.

Rok 48: 2003

 • Adamska Magdalena: Wendel Dietterlin Starszy i jego „Architectura von Austheilung…” z r. 1598, s. 437-510, [dostęp online].
 • Fokciński Hieronim: Rzymskie lata (1974-1982) w życiorysie Józefa Dużyka, s. 567-575.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 1: Inwentarze miasta Pińska z lat 1764 i 1778, s. 131-209.
 • Grodziska Karolina: Aleksandra Ładnowskiego wiersze dla krakowian, s. 249-281. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-8.
 • [Grodziska Karolina, Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I 2002 do 31 XII 2002 r., s. 537-558.
 • Gruca Anna: Etnografia w repertuarze wydawniczym Krakowa doby autonomii galicyjskiej, s. 283-290.
 • Korniak Bożena: Z życia codziennego podkrakowskiej „Florencji” – przyczynek do dziejów Kleparza od XVI do XVIII wieku, s. 237-248. [zawiera materiały źródłowe]
 • Kos Zbigniew: Rzeźbiarski panteon zasłużonych dla Krakowa, s. 511-535.
 • Krafl Pavel: Dokumenty konfraterni czeskich, morawskich i śląskich klasztorów z pierwszej połowy XV wieku. Z archiwum klasztoru kanoników regularnych laterańskich w Krakowie-Kazimierzu, s. 9-29. [zawiera materiały źródłowe]
 • Nowak Janusz: Feyga Lejbowiczowa arendarka w Końskowoli Sieniawskich. Z dziejów gospodarczej aktywności kobiet żydowskich w początkach XVIII wieku, s. 211-236.
 • Orman Elżbieta: Pułkownika Józefa Poniatowskiego życie codzienne w Tahańczy, s. 291-319.
 • Otwinowska Dorota: Inwentarze i katalogi biblioteczne w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki XX. Czartoryskich w Krakowie, s. 411-436. [zawiera materiały źródłowe]
 • Radziszewska Julia: Ze studiów nad turecką misją Macieja Stryjkowskiego, s. 31-55. [zawiera materiały źródłowe]
 • Sawicki Mariusz: Litewskie sejmiki przedkonwokacyjne wobec problemów bezkrólewia 1648 roku (od 20 maja do 16 lipca), s. 85-102.
 • Starnawski Jerzy: O korespondencji naukowej Hieronima Łopacińskiego (1860-1906) z Teodorem Wierzbowskim (1853-1923), s. 321-341.
 • Staszel Jan: Z nieznanych listów Bronisława Piłsudskiego do Marii Żarnowskiej z 1907 r., s. 343-410. [zawiera teksty listów]
 • Szymurowa Krystyna: Nabytki rękopiśmienne w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za lata 2000-2002, s. 559-566.
 • Wierzbicki Piotr: Stosunek szlachty województwa krakowskiego do polityki Rzeczypospolitej na zjazdach sejmikowych w latach 1700-1704, s. 103-129.
 • Żmudziński Jerzy: Relacje artystyczne Krakowa z Augsburgiem w dziedzinie złotnictwa w XVII w. Zarys problematyki badawczej, s. 57-83.

Rok 49: 2004

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarze kościołów dekanatu szarogrodzkiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 63-107. [zawiera materiały źródłowe]
 • Brzózka Joanna: „Stary zamek romantyczny”. Księga gości Juliusza Florkiewicza zwiedzających młoszowską siedzibę w l. 1862-1909, s. 259-316.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 2. Z zagadnień skarbowości w dobie stanisławowskiej, s. 127-166.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji. s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Zofia Anna Mleczko (15 VII 1918-16 IV 2004), s. 475-476.
 • Gruca Anna: Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego jako nakładcy swoich prac w dobie autonomii galicyjskiej, s. 231-244.
 • Klima Jadwiga: Szkoła żeńska Panien Benedyktynek w Staniątkach w latach 1869-1953, s. 317-336.
 • Korniak Bożena: Działalność Rady Miejskiej Kleparza w okresie od XVI do XVIII wieku, s. 49-61. [zawiera materiały źródłowe]
 • Krafl Pavel: Dokumenty konfraterni klasztoru kartuzów Lapis Refugii na Spiszu dla kanoników regularnych w Kazimierzu pod Krakowem z 1495 roku, s. 9-13.
 • [Kremer Małgorzata, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od l I 2003 do 31 XII 2003, s. 427-444.
 • Małecki Jan M.: Kaplica św. Marii Magdaleny w Witkowicach. Dzieje mało znanego zabytku z epoki baroku, s. 245-257.
 • Markiewicz Anna: Kościół dominikański pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Latyczowie w świetle wizytacji diecezji kamienieckiej z roku 1741, s. 109-126. [zawiera materiały źródłowe]
 • Pezda Janusz: Leon Jerzy – zapomniany syn Adama Jerzego i Anny. Przyczynek do genealogii rodu Czartoryskich, s. 167-176.
 • Pezda Janusz: Siedziby Biblioteki Polskiej w Paryżu w latach 1838-1853, s. 177-194.
 • Skorupska-Szarlej Janina: Otwarcie ,,Wystawy Zbiorów Feliksa Jasieńskiego” w kamienicy Szołayskich, s. 445-456.
 • Starnawski Jerzy: Listy Romana Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970). Cz.1, s. 337-414. [zawiera teksty listów]
 • Ulewicz Tadeusz: Nad ,,Dziennikiem” pamiętnikarskim Karola Estreichera Młodszego. (Przemówienie na posiedzeniu Wydziału Filologicznego PAU 17 X 2003), s. 457-474.
 • Wierzbicki Paweł: Galicja na szlaku ochotników francuskich i włoskich do powstania styczniowego, s. 207-230.
 • Wojtowicz Jacek: Trzech Janów Baptystów. Włosi w renesansowym Krakowie, s. 15-47.
 • Zechenter-Spławińska Elżbieta: "Był kiedyś piękny świat…" Wspomnienie o moim Ojcu, s. 415-425.
 • Żurkowa Renata: Teki Karola Boromeusza Hoffmana z lat 1832-1840 w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Przyczynek do dziejów Wielkiej Emigracji, s. 195-206.

Rok 50: 2005

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarze kościołów dekanatu jazłowieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 53-96. [zawiera materiały źródłowe]
 • Gibała Piotr: „Do wesołych ogniów rozmaitych być dobrym magistrem”. (Edycja fragmentu rękopisu ze zbiorów Biblioteki PAU i PAN), s. 147-166. [zawiera materiały źródłowe]
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 3. Z zagadnień skarbowości w dobie stanisławowskiej, s. 97-128.
 • Grodziska Karolina: Stanisława Gottfrieda liryki i baśnie, s. 401-424. [zawiera materiały źródłowe]
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-11.
 • Grodziski Stanisław: Z dziejów Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1957-1958, s. 517-531.
 • Homola-Skąpska Irena: Życie codzienne w czasie I wojny światowej w dziennikach krakowskiego adwokata Klemensa Bąkowskiego, s. 311-336.
 • [Kremer Małgorzata, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od I 2004 do 31 XII 2004 r., s. 577-594.
 • Małecki Jan M.: Późne skutki utworzenia twierdzy Kraków (wybuch prochowni w Witkowicach w 1927 r.), s. 337-351.
 • Motyka Jan: Jerzy Panek – akwaforty z cyklu: „Niewidomi erotomani”, s. 393-400.
 • Pawłowski Jerzy: Rękopisy entomologiczne Karola Pertheesa w Bibliotece Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie w 110 rocznicę ich pozyskania, s. 167-180.
 • Sieraczyńska Bożena: Dary rękopiśmienne i spuścizny pracowników w Bibliotece Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, s. 353-376.
 • Starnawski Jerzy: Listy Romana Pollaka (1886-1972) do Giovanniego Mavera (1891-1970). Cz. II, s. 425-516. [zawiera teksty listów]
 • Staszel Jan: Listy Bronisława Piłsudskiego do Juliana Talko-Hryncewicza z lat 1909-1914, s. 187-250. [zawiera teksty listów]
 • Starostka-Chrzanowska Halina: Antoni Mateczny (1858-1934) i jego rodzina na tle historii Krakowa, s. 273-309.
 • Szymurowa Krystyna: Nekrologia. Zbigniew Solak (28 I 1953 - 13 XI 2004), s. 595-598.
 • Śliwa Joachim: Stanisława Tarnowskiego wyprawy do Kairu (1858) i Wilna (1878). Komentarz archeologiczny, s. 181-186.
 • Telwak Witalij: Organizacja i działalność Lwowskiego Grona Komisji Historycznej Akademii Umiejętności, s. 13-25.
 • Wierzbicki Piotr: Wyszynk i produkcja napojów alkoholowych w Krakowie i w województwie krakowskim w latach 1710-1711, s. 129-145.
 • Wiśniewski Wojciech W.: Z ostatnich lat życia Bogusza Zygmunta Stęczyńskiego, s. 251-272.
 • Ziemierski Maciej: „Wszytko w egzekucyjej mieć chcę bez wszelakiej odwłoki”. Testament mieszczki krakowskiej Zofii z Ambrozowiców, s. 27-52. [zawiera materiały źródłowe]
 • Znosko Jerzy: O buławę marszałkowską dla generała broni Stanisława Maczka (inicjatywa, starania i daremne trudy), s. 547-575. [zawiera materiały źródłowe]
 • Żuławska Czesława: Jurysprudencja a metodologia nauk społecznych. Sylwetka naukowa Jana Góreckiego, s. 533- 545.
 • Żurkowa Renata: Okruchy wspomnień. Biblioteka Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1951-1953, s. 377-391.

Rok 51: 2006

 • Adamska Magdalena: Kolekcja graficzna Fryderyka Moszyńskiego w świetle najstarszego inwentarza, s. 413-432, [dostęp online].
 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (cześć zachodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 49-115. [zawiera materiały źródłowe]
 • Cieślak Stanisław: Próba beatyfikacji o. Marcina Laterny SJ (1552-1598) w okresie międzywojennym, s. 563-575. [zawiera materiały źródłowe]
 • Danowska Ewa: Inwentarze pośmiertne krakowskiego mieszczaństwa epoki saskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 131-173. [zawiera materiały źródłowe]
 • Dusza-Bielenin Anna: Dar Teresy Stanisławskiej Adamczewskiej w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 505-518.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 4: Z zagadnień życia gospodarczego Grodna XVIII w., s. 41-48.
 • Grodziska Karolina: Jana Wincentego Smoniewskiego wędrówki po Polsce i wyprawa w Karpaty, s. 175-189. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Janina Zbiniowska (6 XI 1919 - 5 II 2006), s. 597-598.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia. Maria Wanda Janowowa (8 VI 1910 - 5 III 2003), s. 595-596.
 • [Grodziska Karolina]: Od Redakcji, s. 3-9.
 • Grodziski Stanisław: Arcyksięcia Rudolfa Habsburga spotkanie z Krakowem, s. 359-366.
 • Grodziski Stanisław: O Profesorze Stanisławie Płazie. Wspomnienie, s. 11-14.
 • Homola-Skąpska Irena: „Co to jest Kraków? Ot, Sukiennice i Hawełka”, s. 367-411.
 • Kabata Aleksandra: Książka jako przedmiot muzealny. Rozważania na przykładzie Kancjonału puławskiego z Biblioteki XX Czartoryskich w Krakowie, s. 443-464.
 • [Kremer Małgorzata, Grodziska Karolina]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I 2005 do 31 XII 2005, s. 577-594.
 • Lesiak-Przybył Bożena: Rok 1863 w dzienniku Aleksandry Czechówny (część I: 21 stycznia-28 maja), s. 191-258. [zawiera fragmenty pamiętników]
 • Majkowska Rita: Archiwum Nauki i Biblioteka Naukowa – kilka kart z wspólnej przeszłości…, s. 479-503.
 • Małyszek Dariusz: Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) od końca lat 60. XIX stulecia do przełomu r. 1886 i 1887, s. 315-337.
 • Markiewicz Anna: Inwentarz kościoła i klasztoru oo. Dominikanów w Rakowie z lat 1708-1709, s. 117-130, [zawiera materiały źródłowe].
 • Maślanka Julian: Julian Klaczko jako pisarz polityczny i krytyk literacki (w setną rocznicę śmierci), s. 339-358.
 • Otwinowska Dorota: Księgozbiór Mariana Kukiela – warsztat pracy uczonego, s. 465-477.
 • Sawicki Mariusz: Pozycja polityczna Kazimierza Leona Sapiehy wśród duchowieństwa koronnego i litewskiego w latach 1649-1652, s. 27-39.
 • Starnawski Jerzy: Dwa rozproszone wiersze i dwa listy Karola Huberta Rostworowskiego, s. 559-562, [zawiera teksty listów].
 • Starnawski Jerzy: Listy Józefa Wittlina (1896-1976) do Giovanniego Mavera (1891-1970), s. 551-558,[zawiera teksty listów].
 • Starzyński Marcin: Nieznany dokument konfraterni dla klasztoru mogilskiego z roku 1481 (ze studiów nad najstarszą małopolską kroniką klasztorną), s. 15-26, [zawiera materiały źródłowe].
 • Staszel Jan: Dziennik Kazimierza Girtlera z 1859 roku, s. 259-313, [zawiera fragmenty pamiętników].
 • Śliwa Joachim: Śledziejowicka kolekcja Stanisława Larysza-Niedzielskiego (1853-1938), s. 433-441.
 • Telwak Witalij: Michał Hruszewski – życie i dzieło, s. 519-550.

Rok 52: 2007

 • Adamska Magdalena: W sprawie proweniencji rycin ze zbioru Macieja Wodzińskiego. Analiza dokumentów zachowanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu i w Bibliotece Naukowej PAU i PAN, s. 477-498, [dostęp online].
 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu dunajowieckiego (część wschodnia) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 45-102, [zawiera materiały źródłowe].
 • Danowska Ewa: O życiu i rzeczach Honoraty ze Stempkowskich 1 v. Lubomirskiej, 2 v. Załuskiej, 3 v. Igelströmowej, s. 133-170, [zawiera materiały źródłowe].
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część 5. Z problematyki stosunków własnościowych w nowożytnym Grodnie, s. 103-132, [zawiera materiały źródłowe].
 • Grodziska Karolina: Janina Reichert-Toth (1895-1986). Początek drogi artystycznej, s. 505-530, [zawiera materiały źródłowe].
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Maria Rydlowa (15 VIII 1919 – 7 III 2007), s. 587-588.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Kabata Jacek A.: Ludwik Solski i Teatr „Lutnia” w powojennym Łańcucie, s. 441-448.
 • Krafl Pavel: Badania nad dziejami Polski, Śląska i stosunkami czesko-polskimi do końca XVII wieku w Republice Czeskiej w latach 1990-2000, s. 449-476.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I 2006 do 31 XII 2006, s. 531-550.
 • Lesiak-Przybył Bożena: W 150-lecie położenia kamienia węgielnego pod gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny, s. 551-558, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Leśniewska Ewa: Dokumenty majątkowe i gospodarcze Józefa Weyssenhoffa. Nowe spojrzenie na pana na Samoklęskach, s. 297-336.
 • Majewicz Alfred F.: Japonica po Bronisławie Piłsudskim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Listy Itoe Tachibany do Bronisława Piłsudskiego, s. 399-420, [zawiera fragmenty listów].
 • Małyszek Dariusz: Działalność i myśl Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX w. Cz. II, s.337-354.
 • Markiewicz Anna: Listy Andrzeja Potockiego do Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1685-1686, s. 29-44, [zawiera fragmenty listów].
 • Maślanka Julian: „Umarli i żywi” – album Teofila Lenartowicza, s. 279-296.
 • Miknys Rimantas: Zbigniew Solak (28 I 1953 – 13 XI 2004), s. 579-586.
 • Niedziałkowska Ewa, Grodziska Karolina: Wspomnienia o Barbarze Halinie Kmiecikowej (1924-1977), s. 573-578.
 • Sieraczyńska Bożena: Pamiątki po Stanisławie Wyspiańskim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 559-572, [zawiera materiały źródłowe].
 • Sroka Łukasz: Masonica w zbiorach ks. Jana Nepomucena Fijałka, s. 391-398, [zawiera materiały źródłowe].
 • Starnawski Jerzy: Maria Danilewicz-Zielińska (1907-2003), s. 9-28.
 • Staszel Jan: „Dziennik” Kazimierza Girtlera z 1860 roku, s. 171-246, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Śliwa Joachim: Egipskie piramidy w polskim krajobrazie. Grobowiec rodziny Kulczyckich w Międzybrodziu koło Sanoka, s. 499-504.
 • Wiśniewski Wojciech W.: Nieznany poemat o Karpatach z połowy XIX w. Macieja Bogusza Z. Stęczyńskiego, s. 247-278, [zawiera materiały źródłowe].
 • Wnęk Jan: Akademia Umiejętności na kartach „Biblioteki Warszawskiej” w latach 1872-1914, s. 355-380.
 • Wolnicki Paweł: Powstanie Veritas – okręg Szwajcaria, s. 421-440.
 • Zieliński Jan: Europejskie czasopismo w Krakowie AD. 1911: „Miesięcznik Literacki Artystyczny” Józefa Hieronima Retingera, s. 381-390.

Rok 53: 2008

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu czarnokozinieckiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 47-106.
 • Bzinkowska Jadwiga: Mapy drukowane w Krakowie w XVI wieku, s. 19-30.
 • Cieślak Stanisław: Kult św. Rozalii przy kościele Św. Barbary w Krakowie, s. 31-46.
 • Danowska Ewa: Posiadłość Stanisława Konopki w Krakowie. Opis z 1837 roku, s. 107-138, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dayczak-Domanasiewicz Maria: „Z dni wielkich przemian” – wspomnienia architekta Wawrzyńca Dayczaka (1882-1968), s. 399-442.
 • Dziewulska Joanna M.: Prace „reparacyjne” i restauracyjne kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie w XIX wieku, s. 259-282.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: Nowe ekslibrisy w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Dar Lecha Kokocińskiego, s. 529-536.
 • Grodziska Karolina: Maria Peterowa, pedagog (1892-1958), s. 443-470.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Mieczysław Ciepiela (29 II 1920 – 22 I 2008), s. 537-538.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Zasłużeni rękopiśmiennicy Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 9-18.
 • Grodziski Stanisław: Zapiski i wspomnienia z czasów pierwszej wojny światowej, s. 383-398.
 • Ignaczak Paweł: O intrygującej odbitce widoku Grodna z Biblioteki Polskiej w Paryżu i co wspólnego z Civitates Orbis Terrarum miał Hieronim Wierix, s. 499-506.
 • Kępińska Anna: Korespondencja krakowskiego B’nei B’rith ze stowarzyszeniami w Wielkiej Brytanii i w Irlandii, s. 471-480.
 • Kos Zbigniew: 120 lat miejskiego Parku im. dra Henryka Jordana w Krakowie, s. 283-358.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2007 r., s. 507-528.
 • Lesiak-Przybył Bożena: Rok 1863 w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część II), s. 139-180, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Majewicz Alfred J.: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Cz. 2. Dwa dokumenty podróżne wydane przez Konsulat Cesarstwa Japonii w Korsakowie, s. 251-258.
 • Małyszek Dariusz: Myśl i działalność społeczno-polityczna Zygmunta Miłkowskiego (T. T. Jeża) w II połowie XIX wieku. Cz. III, s. 211-236.
 • Starnawski Jerzy: Paszkwil Jana Lemańskiego przeciw „Popiołom” Stefana Żeromskiego, s. 375-382.
 • Starostka-Chrzanowska Halina: „Podgórzanin” (1900 r.) – pismo Wolnego Królewskiego Miasta Podgórza, 359-374.
 • Śliwa Joachim: Pan Tepa w Egipcie, s. 237-250.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Rola Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności w badaniach Żywiecczyzny i Beskidu Żywieckiego do roku 1918, s. 181-210.
 • Telwak Witalij: Ukrainica w zbiorach rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, s. 481-498. [zawiera fragmenty listów].

Rok 54: 2009

 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu Satanowskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 93-178.
 • Danowska Ewa: „Pamiętniczek konfederata barskiego”. Retrospekcyjna relacja uczestnika wydarzeń Antoniego Hulewicza, s. 179-198, [zawiera fragmenty pamiętnika].
 • Dziewulska Joanna M.: Nabytki rękopiśmienne Biblioteki z lat 2003-2008, s. 523-532.
 • Dziewulska Joanna M.: Wokół restauracji kościoła ŚŚ. Piotra i Pawła w Krakowie z końca XIX i początku XX wieku, s. 239-280, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dzik Janina: Grafika dewocyjna braci Klauberów i jej recepcja w monumentalnym malarstwie polskim XVIII wieku, s. 469-480.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: „Hic liber mihi est”, czyli o ekslibrisowych napisach (ze zbioru Gabinetu Rycin PAU), s. 487-494.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziski Stanisław: Janineum – rola i zasługa, s. 451-460.
 • Knapek Elżbieta: Akta oficjalatu wiślickiego z XV-XVIII wieku, s. 9-22, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2008 r., s. 495-518.
 • Krużel Krzysztof: Stare fotografie w Gabinecie Rycin, s. 481-486.
 • Majewicz Alfred F.: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN. Listy Ajna Taronci w języku ajnuskim z Sachalinu do B. Piłsudskiego, s. 381-406, [zawiera fragmenty listów].
 • Markiewicz Anna: Inwentarze kościoła w Nastasowie z XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 53-92, [zawiera materiały źródłowe].
 • Maślanka Julian: O tzw. Domu Mickiewicza w Konstantynopolu, s. 407-426, [zawiera fragmenty listów].
 • Niedziałkowska Ewa: Franciszek Moskwa – zasłużony ofiarodawca Biblioteki. W 60-lecie otrzymania daru, s. 519-522.
 • Obtułowicz Barbara: Morganatyczny ślub Marii Krystyny de Borbón w świetle anonimowej relacji z 1840 roku, s. 217-238.
 • Pomes Kinga: Biblioteka Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Rzeszowie w latach 1896-1914, s. 427-436.
 • Starnawski Jerzy: Powitanie pierwszego wydanego tomu Norwida „Dzieł Wszystkich” (7) na tle dotychczasowych edycji, s. 461-468.
 • Staszel Jan: „Dziennik” Kazimierza Girtlera z 1861 roku, s. 289-346, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Śliwa Joachim: Piramida grobowa rodziny von Eben und Brunnen w Rożnowie koło Kluczborka, s. 281-288.
 • Taranczewska Marta: Z „Pamiętnika” Zofii z Buynowskich Hryniewieckiej, s. 347-380, [zawiera fragmenty pamiętnika].
 • Uljasz Adrian: Patron bibliotek publicznych w Lublinie Hieronim Łopaciński (1860-1906) jako członek-korespondent AU, s. 437-450.
 • Wierzbicki Piotr: Teki Ulanowskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN jako cenne źródło do badań nad sejmikiem i szlachtą województwa krakowskiego, s. 209-216.
 • Wojtowicz Jacek: Starodruki o tematyce prawniczej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Na marginesie wystawy „Wina i kara” w MCK, s. 197-208.
 • Zdanek Maciej: Kopiariusz cystersów szczyrzyckich z XVII wieku w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 23-52.

Rok 55: 2010

 • Adamska Magdalena: Dlaczego grafiki ornamentalne w Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN zasługują na naukowy katalog?, s. 451-466, [dostęp online].
 • Biedrzycka Agnieszka: Inwentarz kościołów dekanatu międzyboskiego w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 79-132.
 • Chojnacka Iwona: Okładki czasopism w stylu art déco w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 511-522.
 • Czarnota Tomasz: Jerzy Giedroyc – homo collector. Przyczynek do badań nad zjawiskiem kolekcjonerstwa drugiej wielkie emigracji, s. 377-438.
 • Danowska Ewa: O sprawach doczesnych i rzeczach ostatecznych Franciszka Ignacego Molitora, s. 63-78.
 • Dudek Marta: O „Roczniku Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” nie tylko rocznicowo, s. 9-34.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Homola-Skąpska Irena: Kraków we wspomnieniach Leona Wachholza, s. 229-248, [zawiera materiały źródłowe].
 • Korniak Bożena: Dokumenty papierowe z XIX i XX wieku w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 439-450, [zawiera materiały źródłowe].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2009 r., s. 467-490.
 • Lesiak-Przybył Bożena: W stulecie odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. Ze wspomnień Aleksandry Czechówny, s. 501-510, [zawiera fragmenty dziennika].
 • Maślanka Julian: Nauka i niepodległość. O polskich towarzystwach naukowych pod zaborami, s. 215-228.
 • Pedycz Wasyl, Telwak Witalij: Życie i działalność Stepana Tomasziwskiego, s. 319-358.
 • Psarska-Grotowska Anna: Wspomnienia Juliana Ostoi Finka odnalezione i odczytane przez praprawnuczkę, s. 145-168, [zawiera fragmenty pamiętnika].
 • Sękowski Paweł: Rozwój struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego w Krakowie w latach 1945-1946, s. 359-376.
 • Skorupska-Szarlej Janina: Muzeum im. Erazma Barącza – zapomniany Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 495-500.
 • Starnawski Jerzy: Z teki rękopiśmiennej Józefa Birkenmajera (1897-1939), s. 249-298, [zawiera fragmenty listów].
 • Śliwa Joachim: Karol Lanckoroński w Egipcie, 1875/1876, s. 169-184, [zawiera fragmenty listów].
 • Uljasz Adrian: Korespondencja Hieronima Łopacińskiego z Samuelem Adalbergiem, s. 199-214, [zawiera fragmenty listów].
 • Ursu Natalia: Żółkiewska „Hetmanka”, s. 133-144.
 • Wnęk Jan: Jan Dąbrowski jako autor podręczników szkolnych, s. 299-318.
 • Wójcik Agata: Kolekcja „starożytności” Stanisława Chlebowskiego, s. 185-198.
 • Wyrozumski Jerzy: Hartman Schedel i jego „Kronika świata”, s. 35-44.
 • Ziemierski Maciej: Przemoc domowa w Krakowie w latach 1650-1763 w świetle mieszczańskich testamentów i inwentarzy, s. 45-62.
 • Zinkow Leszek: Wśród archiwaliów po Tadeuszu Smoleńskim (1884-1909), pierwszym polskim egiptologu, s. 491-494.

Rok 56: 2011

 • Chojnacka Iwona: „Księżniczka sztuki polskiej” – Zofia Stryjeńska (1891-1976) i jej ilustracje, s. 517-524.
 • Danowska Ewa: Nieznana karta z dziejów dóbr balickich. Inwentarz z 1778 r. w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 105-134, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dayczak-Domanasiewicz Maria: Drużyny Bartoszowe i czasopismo „Dzwon” we wspomnieniach ich twórcy Wawrzyńca Dayczaka, s. 165-212, [zawiera fragmenty wspomnień].
 • Dużyk Józef: Maria Kuncewiczowa i poetki dwudziestolecia międzywojennego o Capri (z niewydanej książki), s. 291-300.
 • Dziewulska Joanna M.: Świat Podola i Besarabii w obiektywie Michała Greima. Dary fotografii dla Polskiej Akademii Umiejętności, s. 379-420.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: Dary ekslibrisowe dla Biblioteki Naukowej PAU i PAN w 2010 r. – komunikat, s.511-516.
 • Fluda-Krokos Agnieszka: Latina pulchna est – czyli o obecności łaciny na ekslibrisach, s. 473-482.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziski Stanisław: Próby kodyfikacji polskiego prawa ziemskiego w czasach Zygmunta III Wazy, s. 9-18.
 • Homola-Skąpska Irena: Władysława Natansona listy do narzeczonej, s. 241-270, [zawiera fragmenty listów].
 • Knapek Elżbieta: Ks. Zygmunt Dunin-Kozicki (1854-1912) – archiwista i wydawca źródeł, s. 213-228, [dostęp online].
 • Kobylarz Michał: Reforma organizacji obrony państwa polskiego w świetle uchwał Sejmu Czteroletniego (1788-1792), s. 19-54.
 • Korczyński Adam: Fototeka Lanckorońskich, s. 421-442.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2010 r., s. 489-510.
 • Lipowski Wojciech: Koszmarna próba wszelkich wartości. Kornel Filipowicz w okupacyjnym Krakowie, s. 351-364.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: „Tempus et Occasio sua explicant Munia”. Z zagadnień ikonografii czasu w rycinach niderlandzkich 2. połowy XVI i początku XVII wieku, s. 459-472.
 • Radziszewska Maria: Górale podhalańscy w relacjach XIX-wiecznych podróżników, s. 135-164.
 • Starnawski Jerzy: Listy polskich uczonych i pisarzy do Giovanniego Mavera (1891-1970), s. 301-350, [zawiera fragmenty listów].
 • Szczęśniak Katarzyna: Współpraca graficzna Jana Bukowskiego z wydawnictwem Gebethnera i Wolffa, s. 443-458.
 • Śliwa Joachim: Darczyńcy Gabinetu Archeologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uzupełnienia i sprostowania, s. 365-378.
 • Taranczewski Paweł: Biblioteka PAU, jej wnętrza i ja, s. 483-488.
 • Uljasz Adrian: W służbie nauce powszechnej i ojczystej. Profesor Józef Rostafiński (1850-1928), s. 229-240.
 • Wnęk Jan: Wydawnictwa Polskiej Akademii Umiejętności (1918-1939) w ocenie ówczesnej krytyki, s. 271-290.
 • Ziemierski Maciej: Rajca krakowski Jan Feliks Treffler (1718-1761) i jego inwentarz z 20 lipca 1761 r., s. 55-104, [zawiera materiały źródłowe].

Rok 57: 2012

 • Czapla Julia: Jednorożec indyjski. Nowożytny mit naukowy i jego graficzna ilustracja Jana van der Straet, s. 399-412, [dostęp online].
 • Ćwierz Agnieszka: Zapiski o snach Hugona Kołłątaja, s. 63-72.
 • Danowska Ewa: Dokumenty do dziejów Wiśnicza w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 207-220.
 • Dziewulska Joanna M.: „Inwentarz dóbr Młoszowa, Dulowa i Karniowice w okręgu Wolnego Miasta Krakowa” z 1839 roku, s. 221-266, [zawiera materiały źródłowe].
 • Dziewulska Joanna M.: Rękopisy i obrazy Jerzego Świecimskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 475-480.
 • Fiutowska Monika: „Mała oznaka wszylakiego poważania” – baza autografów i dedykacji Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 459-474.
 • Gordziejew Jerzy: Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 6. Z problematyki stosunków własnościowych w nowożytnym Grodnie, s. 169-206, [zawiera materiały źródłowe].
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Homola-Skąpska Irena: Drezdeńskie lata Elżbiety Baranowskiej, s. 389-398.
 • Jaworski Wojciech: Stowarzyszenia biblioteczne w Królestwie Polskim (1899-1914), s. 379-388.
 • Kicińska Urszula: „Ma być każda matrona ozdobą Małżonka swego i domu jego” – wzorzec żony w drukowanych mowach pogrzebowych XVII wieku, s. 97-126.
 • Knapek Elżbieta: Rękopisy średniowieczne w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 9-48, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2011, s. 437-458.
 • Majewicz Alfred F.: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Cz. 5. List Sentaro Kemuyamy do Susumi Uedy, s. 339-352, [zawiera fragmenty listów].
 • Ożóg Kazimierz S.: Ikonografia Piotra Skargi w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 429-436.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: Czar akwaforty i zapis ulotnej chwili. Z rozważań braci Goncourt o grafice francuskiej XVIII wieku, s. 413-428.
 • Przybył Karolina: „Anna z Krakowa” i jej zapomniana twórczość, s. 267-288.
 • Starnawski Jerzy: Zapomniany poemat Adama Schrötera „Solium Caesareum”, s. 49-62.
 • Śliwa Joachim: Nubijskie początki: El Kubanije 1910/1911, s. 327-338.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Akademia Umiejętności w badaniach Karpat Wschodnich do roku 1918, s. 289-304.
 • Telwak Witalij: Okres krakowski w życiu i działalności Stefana Tomaszewskiego w świetle dokumentów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 353-364.
 • Uljasz Adrian: Korespondencja handlowa między firmą księgarską Arvaya z Rzeszowa a krakowską księgarnią Friedleinów w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 365-378, [zawiera fragmenty listów].
 • Wnęk Jan: Galicja w badaniach Akademii Umiejętności 1872-1918, s. 305-326.
 • Wojtowicz Jacek: „Bina coronatis animantia” czy tarcza wielopolowa? – herb własny krakowskiej, mieszczańsko-szlacheckiej rodziny Wizembergów z XVI/XVII wieku, s. 73-96.
 • Ziemierski Maciej: Ceremonie pogrzebowe mieszczan krakowskich w drugiej połowie XVII i pierwszej połowie XVIII wieku, s. 127-168.

Rok 58: 2013

 • Czapla Julia: Niezwykłe zwierzęta w wyobrażeniach uczonych XVI-wiecznej Rzeczypospolitej. Fauna egzotyczna w traktacie Stefana Falimierza „O ziołach y moczy gich…”, s. 357-368, [dostęp online].
 • Ćwierz Agnieszka: Księdza Hugona Kołłątaja rozważania o naturze czasu, s. 93-104.
 • Danowska Ewa: Zainteresowania numizmatyczne i kolekcje monet Józefa Weyssenhoffa, s. 155-182.
 • Dayczak-Domanasiewicz Maria: Początek II wojny światowej i okupacji sowieckiej we Lwowie. Fragmenty wspomnień Wawrzyńca Dayczaka, s. 257-304, [zawiera fragmenty wspomnień].
 • Dziewulska Joanna M.: Herb i heraldyka w kulturze staropolskiej (XVI-XVIII w.). Sprawozdanie z konferencji (Warszawa, 12-13 IV 2013 r.), s. 457-460.
 • Grąbczewska Małgorzata: „Nauczyć się robić portret dagerotypem…” Polscy dagerotypiści we Francji – między koniecznością a pasją, s. 369-390.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Jaworski Wojciech: Resursy w Królestwie Polskim w latach 1865-1914, s. 183-198.
 • Kastory Andrzej: Historia Górnego Śląska . Polityka, gospodarka i kultura europejskiego regionu (recenzja), s. 445-456.
 • Korniak Bożena, Radziszewska Maria: Materiały ikonograficzne do powstania styczniowego w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 27-34.
 • Kos Zbigniew: Nauka na piedestale. Krakowskie pomniki uczonych, s. 391-422.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2012 r., s. 423-444.
 • Małecki Jan M.: Społeczność akademicka i środowisko naukowe Krakowa wobec powstania styczniowego, s. 9-26.
 • Ożóg Kazimierz S.: Pamięć o powstaniu styczniowym w pomnikach przełomu wieków w Galicji, s. 35-46.
 • Pezda Janusz: Przeszłość Przyszłości. Historia zbiorów rodzinnych opowiedziana przez Władysława Czartoryskiego, s. 105-132, [zawiera fragmenty odczytów].
 • Rydlewska Zofia: 120 lat Czytelni Biblioteki Naukowej PAU i PAN. Zarys dziejów, s. 211-226.
 • Starnawski Jerzy: Z listoteki Czesława Jankowskiego, s. 305-336, [zawiera fragmenty listów].
 • Śliwa Joachim: „Jeden z najbardziej interesujących dni całej podróży”. Franciszek Józef I w Sakkarze i Gizie (24 XI 1869), s. 133-154.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Badania botaniczne i faunistyczne w Pieninach i Beskidzie Sądeckim w pracach Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności do roku 1918, s. 227-238.
 • Telwak Witalij, Łazurko Lidia: Ukrainka na łamach: „Kwartalnika Historycznego” w okresie międzywojennym, s. 239-256.
 • Uljasz Adrian: Jan Łoś (1860-1928). W 85. rocznicę śmierci krakowskiego językoznawcy, s. 199-210.
 • Ziemierski Maciej: Józef Treffler (zm. 1728) i Antoni Frączkiewicz (1690-1741) dwa splecione życiorysy ( w oparciu o inwentarze ich dóbr i testament Anny Marianny z Kauffmannów 1v. Trefflerowej 2v. Frączkiewiczowej), s. 47-92, [zawiera materiały źródłowe].
 • Żuławska Czesława: Z historii gospodarczej Polski – wspomnienia prawnika z prac przy realizacji polskiej transformacji ustrojowej, s. 337-356, [zawiera fragmenty wspomnień].

Rok 59: 2014

 • Alexandrowicz Stefan Witold: Krakowski geolog i nauczyciel – wspomnienie o Stanisławie Zaręcznym, s. 249-270.
 • Biedrzycka Agnieszka: Sprawozdanie z rad Senatu 1643-1645, s. 139-198.
 • Czapla Julia: Inkunabuły szwedzkie w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 407-412, [dostęp online].
 • Dziewulska Joanna M.: Nabytki rękopiśmienne w Zbiorach Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie z lat 2009-2012, s. 413-420.
 • Dzik Janina: Obraz „Wizji św. Franciszka Salezego” w kościele Wizytek w Krakowie domniemanym dziełem Jerzego Eleutera Siemiginowskiego. W kręgu recepcji rycin Carla Maratty, s. 313-322.
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Eleonora Dąmbska (7 X 1918 – 25 X 2013), s. 395-396.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Homola-Skąpska Irena: Dzienniczek Natalii i Zygmunta Grodzińskich. Wyprawa rzeką Wilią z Daniszewa do Wilna w r. 1932, s. 271-288.
 • Jaworski Wojciech: Zapomniane towarzystwa naukowe w Warszawie 1906-1914, s. 215-224.
 • Kastory Andrzej: Recenzja z: Arkadiusz Stempin, Próba „moralnego podboju” Polski przez Cesarstwo Niemieckie w latach I wojny światowej, Neriton, Warszawa 2013, s. 421-426.
 • Korczyński Adam: Pocztówki Naczelnego Komitetu Narodowego – przegląd tematów i wybór zagadnień, s. 33-52.
 • Korniak Bożena, Radziszewska Maria: Źródła pamiętnikarskie do dziejów I wojny światowej w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 9-18, [zawiera materiały źródłowe].
 • Korniak Bożena: „Czym będzie Europa po skończonej wojnie?”. Wspomnienia Anny z Mycielskich Lisickiej (1829-1916), s. 77-98.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2013 r., s. 373-395.
 • Machnik Jan: O “Tygodniku Okopowym” w Legionach Polskich, s. 65-74.
 • Motyka Jan: Johna Webbera nieznany rysunek z Alaski. Przyczynek do poszukiwań Northern Passage podczas trzeciej wyprawy kapitana Jamesa Cooka, s. 347-372.
 • Niedziałkowska Ewa: Dokumenty kartograficzne z okresu I wojny światowej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 19-24.
 • Pezda Janusz: Wielka Wojna w zbiorach Biblioteki XX Czartoryskich, s. 25-32.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: „Przywilej nielicznych wybrańców”. Tomasz Maczuga i jego dar dla Gabinety Rycin, s. 397-406.
 • Pokorska-Primus Małgorzata: Zjawa satyra i zbawienne działanie wina. „Żywot Apolloniosa z Tyany” w miedziorytach Stradanusa z serii „Venationes”, s. 289-312.
 • Śliwa Joachim: Plutonowy Marian Borelowski (1890-1914). Archeolog, żołnierz Żelaznej Brygady, s. 99-114.
 • Śliwa Joachim: Zagadkowa piramida w Brodnicy nad Drwęcą. Dr Leopold Friedrich Dittmer (1797-1831), s. 199-214.
 • Ślusarczyk Janusz M.: Działalność Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w latach I wojny światowej, s. 127-138.
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa: Stanisław Cercha (1867-1919). Zapomniany historyk sztuki, s. 323-346.
 • Uljasz Adrian: Ze źródeł do dziejów opozycji politycznej w II RP. Odezwa gen. Bolesława Roji z 1937 r. w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 225-248, [zawiera materiały źródłowe].
 • Urgacz Maria: Zapomniany dowódca, pułkownik Ryszard Waniczek (1880-1958), s. 115-126.
 • Włodek Marzena: Wojenna droga Kazimierza Hałacińskiego na podstawie jego korespondencji z lat 1915-1918, s. 51-64, [zawiera fragmenty listów].

Rok 60: 2015

 • Adamska Magdalena: Gabinet Rycin Polskiej Akademii Umiejętności – karta z dziejów polskiej historii sztuki, s. 259-272, [dostęp online].
 • Babiński Aleksander Zygmunt: Potyczka pod Oświęcimiem. Epizod wojny prusko-austriackiej 1866 roku, s. 145-164, [dostęp online].
 • Brońka Joanna: Grafika użytkowa (1991-2013). Historia i działalność Krakowskiej Galerii Ekslibrisu, s. 287-304, [dostęp online].
 • Dziewulska Joanna M.: Pamiątki po „Ludziach legendowych”. Dar Anny Żulińskiej dla Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 329-334, [dostęp online].
 • Dzik Janina: Kilka uwag o twórczości malarza trynitarskiego Johanna Prechtla, s. 245-258, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Nekrologia: Renata Żurkowa. Białystok 27 V 1927 – Kraków 23 I 2015, s. 347-352, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Pamięć Świata. Realizacja programu UNESCO w Bibliotece Naukowej PAU i PAN, s. 335-340, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Portret Jędrzeja Kitowicza, niezwykły dar dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego z 1859 r. i jego konserwacja w 2013 r., s. 63-68, [dostęp online].
 • Homola-Skąpska Irena: Zygmunta Grodzińskiego „Dziennik z wyprawy kajakowej po Podolu w 1934 roku”. Część II, s. 187-216. [zawiera fragmenty listów], [dostęp online].
 • Jaworski Wojciech: Amatorskie stowarzyszenia teatralne w Królestwie Polskim (1890-1914), s. 165-180, [dostęp online].
 • Kastory Andrzej: Recenzja z: Między pokoleniami. Wywiad rzeka – z Profesorem Janem Machnikiem rozmawia Marzena Woźny, Rzeszów 2014, s. 341-346, [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2014 r., s. 305-328, [dostęp online].
 • Lesiak-Przybył Bożena: Wystawa starożytności i zabytków sztuki w Krakowie w 1858 roku. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny, s. 29-40. [zawiera fragmenty dziennika], [dostęp online].
 • Majewicz Alfred: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (6). Corrigenda do „Japonica…”, cz. 1 i [2], s. 181-186, [dostęp online].
 • Majkowska Rita: Droga do digitalizacji akt Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Archiwum Nauki PAN i PAU, s. 69-74, [dostęp online].
 • Niedziałkowska Ewa: Ofiarodawcy obiektów kartograficznych dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Opis i znaczenie zbiorów, s. 41-48, [dostęp online].
 • Olszewska Anna: Narzędzia cyfrowe w ekspertyzie odbitek graficznych: zrealizowane projekty oraz możliwości ich rozwinięcia na potrzeby studiów  wizualnych, s. 273-286, [dostęp online].
 • Opalińska Stanisława, Śnieżyńska-Stolot Ewa: „Pomniki Krakowa” Maksymiliana i Stanisława Cerchów z tekstem Feliksa Kopery w 110 rocznicę wydawnictwa, s. 217-244. [zawiera fragmenty listów], [dostęp online].
 • Rydlewska Zofia: Konstanty Tyszkiewicz i jego kontakty z Towarzystwem Naukowym Krakowskim, s. 19-28. [zawiera fragmenty listów], [dostęp online].
 • Śliwa Joachim: Józef Łepkowski, Towarzystwo Naukowe Krakowskie i kielecka kolekcja starożytności Tomasza Zielińskiego, s. 9-18, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim: Ostatnia podróż Johanna Joachima Winckelmana, s. 109-126, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M.: Towarzystwo Naukowe Krakowskie i Akademia Umiejętności w badaniach botanicznych Tatr do roku 1914, s. 49-62, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian: Notatki Juliana Aleksandra Bałaszewicza o repertuarze teatralnym w Warszawie w latach 1862-1864 jako źródło do badań nad dziejami teatru polskiego, s. 127-144. [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Ziemierski Maciej: Postać Józefa Bartłomieja Gherardyniego (ok. 1681-1743), kupca i patrycjusza krakowskiego w świetle jego testamentu z 1732 i pośmiertnego inwentarza z 1743 roku, s. 75-108, [dostęp online].

Rok 61: 2016

 • Brońka Joanna: Rok 2016 – czas dwóch pięćsetleci, s. 283-290, [dostęp online].
 • Czapla Julia: XVII-wieczny „ogród zdrowia”. Parnassus medicinalis illustratus w tradycji ilustrowanych kompendiów farmaceutycznych, s. 37-46, [dostęp online].
 • Czapla Julia: Pamiątka na rocznicę śmierci Miquela de Cervantesa „Historya czyli dzieje i przygody przedziwnego Don Quiszotta z Manszy” w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 273-276, [dostęp online].
 • Danowska Ewa: Pamiątki po Henryku Sienkiewiczu w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 183-193, [dostęp online].
 • Danowska Ewa: Zbiory profesora Mariana Tyrowicza w krakowskich instytucjach, s. 239-247, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina: Szwajcarskie stypendium lwowskiej dziennikarki, s. 195-238, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Grodziski Stanisław, Żuławski Jacek: Wiosna Ludów na sądeckiej prowincji, s. 121-131, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Gruchała Irena: Książki z księgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, s. 67-90, [dostęp online].
 • Knapek Elżbieta: Proweniencje zespołu dokumentów pergaminowych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 21-35, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Knapek Elżbieta: Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji Hieronima Łopacińskiego (1860-1906), s. 277-281, [dostęp online].
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2015 r., s. 249-271, [dostęp online].
 • Lesiak-Przybył Bożena: Dwie podkrakowskie wyprawy Aleksandry Czechówny. Z „Dziennika” Aleksandry Czechówny, s. 133-146, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Majewicz Alfred: Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (7.). Korespondencja panny K. do Bronisława Piłsudskiego, s. 161-182, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Heinrich Schliemann w poszukiwaniu pałacu Kleopatry, s. 107-119, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian: Patriotyczny prolog Zdzisława Kleszczyńskiego dla teatrów warszawskich na 3 maja 1916 r., s. 147-159, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Wyrozumski Jerzy: U początków polskiej tolerancji, s. 9-19, [dostęp online].
 • Ziemierski Maciej: Losy Franciszka Smołukowskiego (1647-1729) pisarza miejskiego krakowskiego oraz jego rodziny w świetle testamentów, s. 47-66, [zawiera materiały źródłowe], [dostęp online].
 • Zych-Kwiatkowska Agnieszka: Asortyment księgarski Piotra Dufoura w świetle katalogu z 1793 r., s. 91-106, [dostęp online].

Rok 62: 2017

 • Czapla Julia, Amatorska ornitologia u schyłku XVIII wieku. Kilka słów o "Histoire des oiseaux" François-Nicolasa Martineta i jej ilustracjach w 230. rocznicę wydania, s. 249-256.
 • Danowska Ewa, „Chleb dobrze zasłużonym”. Lustracja starostwa mościskiego z 1627 r., s. 21-40.
 • Danowska Ewa, Jerzy Znosko (20 I 1922-11 I 2017) s. 307-312.
 • Grodziska Karolina, Eugeniusz Madej (Bieżanów 19 XI 1928-Kraków 25 VIII 2016), s. 313-314.
 • Grodziska Karolina: Od Redakcji, s. 3-8.
 • Grodziska Karolina, Maria Świątecka (Pańska Dolina 24 XI 1921-Kraków 12 II 2017), s. 315-318.
 • Grodziska Karolina, Ścieżki pamięci. Miejsca spoczynku pracowników Biblioteki, s. 319-328.
 • Kastory Andrzej, recenzja: Adam Bielnicki, „Zgryźliwy sarmata i Wikingowie w papuciach”, Kraków 2017, s. 329-334.
 • Knapek Elżbieta, Kilka uwag o wykonywaniu przez monarchę prawa patronatu na marginesie nieznanego dokumentu Władysława Jagiełły dla Mikołaja Trąby z 1390 r., s. 9-20.
 • Krasińska Izabela, „Niewiasta Polska” (1899-1907) jako przykład pisma patronackiego – zarys monograficzny, s. 113-122.
 • [Kremer Małgorzata]: Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2016r., s. 285-306.
 • Mataniak Mateusz, Dozory kościelne w Krakowie w latach 1800-1853. Organizacja i zakres kompetencji, s. 123-150.
 • Motyka Jan, Dar grafik dla Gabinetu Rycin w roku 2016, s. 257-284.
 • Orłowska-Węgiel Urszula, Łukawski Łukasz, Wymiana zagraniczna wydawnictw Biblioteki Naukowej PAU i PAN w latach 2000-2016, s. 237-242.
 • Romaniuk Łukasz, Prasa dla kobiet w dorobku wydawniczym Konstantego Majeranowskiego (1787-1851), s. 105-112.
 • Skorupska-Szarlej Janina, Historia portretów marszałków krajowych Sejmu Galicyjskiego znajdujących się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, s. 63-78.
 • Śliwa Joachim, Oskar Milosz (1877-1939) i „Królowa” Karomama, s.165-176.
 • Ślusarczyk Janusz M., Pokucie w badaniach botanicznych Towarzystwa naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności, s. 151-164.
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, Juliusz Mien junior malarz. Z cyklu: Zapomniani mieszkańcy Krakowa, s. 57-62.
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, „Polen im zeitalter der Jagiellonen 1386-1572”. Wystawa Jagiellonów w Schallaburgu (8 maja-2 listopada 1986) i w Warszawie (marzec-czerwiec 1987). Wspomnienie w 30. Rocznicę, s. 209-236.
 • Świątczak Piotr, Korespondencja Mariana Gieszczykiewicza do narzeczonej i późniejszej żony, Elżbiety Schreyer, z prywatnej kolekcji Ann Elizabeth Gieszczykiewicz-Jaron — dzieje zespołu oraz jego wartość historyczna i sentymentalna, s. 177-208.
 • Targosz Karolina, Na tropach pierwszych kobiet malarek w dawnej Polsce, s. 41-56.
 • Uljasz Adrian, Libretto Ludwika Osińskiego do opery Józefa Elsnera „Andromeda” z 1807 r. w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 79-104.
 • Wyrozumska Bożena, Kolekcja druków ulotnych z czasów stanu wojennego, s. 243-248.

Rok 63: 2018

 • Czapla Julia, Henryk Bukowski i jego dar. W 130. rocznicę ofiarowania, s. 389-392.
 • Danowska Ewa, , Świątczak Piotr, „Wojskowa służba moja”. Wspomnienia księdza Jana Twardowskiego, żołnierza 13. Galicyjskiego Pułku Piechoty „Guidobalda Starhemberga”, zwanego „Krakowskimi Dziećmi”, s. 23-70.
 • Fejkiel Jan, Krzysztof Skórczewski. Autoportret. 70-lecie urodziny artysty, s. 347-356.
 • Grodziska Karolina, Jan Kazimierz Tetmajer w świetle spuścizny rękopiśmiennej w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 119-128.
 • Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 3-8.
 • Gruchała Irena, Książki Jana de Wittego i jego syna Józefa w bibliotece Heleny Dąbczańskiej, s. 291-318.
 • Kiryk Feliks, Beszowa i Mielec. Przyczynki do ich najdawniejszych dziejów, s. 129-152.
 • Krajewska Maria, Józef Rydel i jego korespondencja z Erazmem Majewskim, s. 217-254.
 • [Kremer Małgorzata], Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2017 r., s. 357-380.
 • Lipowski Wojciech, Szczęsny Mysłowicz, filmowy dokumentalista międzywojennego Krakowa, s. 333-346.
 • Olszewska Anna, Gancarczyk Joanna, Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: strategie projektowe, przykład systemu PrintExplorer, s. 381-388.
 • Rogozińska Katarzyna, Problematyka oświatowa na łamach czasopisma „Krakus” (1891-1895), s. 255-266.
 • Śliwa Joachim, Józef Julian Sękowski (1800–1858), doktor filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i członek zagraniczny Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, s. 183-196.
 • Uljasz Adrian, Rękopisy autorskie dwóch patriotycznych wierszy Jana Lechonia, s. 319-332.
 • Urgacz Maria, „Stanęli w potrzebie”. Służba wojskowa przyszłych członków Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1914-1920, s.9-22.
 • Wyrozumski Jerzy, Kazimierza Dobrowolskiego studia nad osadnictwem w dawnej Polsce, s. 153-158.
 • Ziemierski Maciej, Szlachcic – mieszczaninem. Losy miecznika lubelskiego Józefa Siestrzeńskiego w świetle jego ostatniej woli z 17 czerwca 1652 r., s. 159-174.

Rok 64: 2019

 • Branc Iwona, Listy Zofii Stryjeńskiej (1891-1976) do Zofii i Zdzisława Jachimeckich w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 245-256, [dostęp online].
 • Danowska Ewa, Codzienność w rzeczach śp. Emilii z Friedleinów Majerowej. Inwentarz pośmiertny z 1842 r., s. 53-86, [dostęp online].
 • Gordziejew Jerzy, Materiały źródłowe do dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Cz. 7. Z problematyki miejskiej w XVII w., s. 27-51, [dostęp online].
 • Grądzka Anna, Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (8). Korespondencja pani Kimiko Torii do Bronisława oraz list pana Mitsugo Yokoyamy z pokładu S/S Dakota, s. 145-159, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Irena Stupnicka (Ostrów Wielkopolski 22 III 1925 – Kraków 7 IV 2019), s. 305-306, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Maria Buczak (Stobierna 22 IX 1927 – Rzeszów 12 II 2019), s. 303-304, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 5-10.
 • Korczyński Adam, Dokumentacja fotograficzna kościoła Świętej Katarzyny w Krakowie w zbiorze fotografii Karola Lanckorońskiego, s. 103-114, [dostęp online].
 • Kremer Małgorzata, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2018 r., s. 277-302, [dostęp online].
 • Majkowska Rita, Rola i znaczenie i archiwów rodzinnych w badaniach naukowych. Kilka kart z archiwum rodzinnego Kotkowskich…, s. 257-275, [dostęp online].
 • Palkij Henryk, Troski ojca wysyłającego synów po edukację za granicę w świetle korespondencji Stanisława M. Rzewuskiego, wojewody podlaskiego, z lat 1720-1727, s. 11-26, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Zygmunt Mineyko (1840-1925) i poszukiwanie starożytnej Dodony, s. 87-102, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M., Karpackie badania Józefa Dziędzielewicza, s. 131-143, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian, Dokumenty życia społecznego z kolekcji księgarza Mariana Krzyżanowskiego jako źródło do badań nad życiem muzycznym oraz teatralnym Krakowa i Warszawy w XIX i XX wieku, s. 115-129, [dostęp online].
 • Urgacz Maria, „Nie wojna nas zabija i demoralizuje”… Komentarz do powojennych wydarzeń z Polski i zagranicy w „Dzienniczku z czasów wojny 1914-1921” Franciszka Dudy, s. 187-243, [dostęp online].
 • Wierzbicki Paweł, „Tygodnik Polski” (Harbin 1922-1942) jako źródło do dziejów polskiej emigracji w Chinach, s. 161-185, [dostęp online].

Rok 65: 2020

 • Czapla Julia, Podsumowanie pierwszego pięciolecia aktywności profilu Facebook Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 257-262, [dostęp online].
 • Danowska Ewa, Materiały do dziejów kasaty zakonu jezuitów w 1773 r. i początków działalności KEN w Bibliotece Naukowej PAU i PAN i Bibliotece Książąt Czartoryskich w Krakowie, s. 9-20, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Grodziska Karolina, Od Redakcji s. 3-7.
 • Górska Agnieszka, Kraus Anna, Wybrana twórczość piśmiennicza architektów związanych z Politechniką Lwowską. Studium na podstawie badań zbiorów Biblioteki Politechniki Krakowskiej sprzed 1945 roku, s. 201-219, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Radziszewska Maria, „Gawędy o utraconym gnieździe – Boży Rok”. Wspomnienie Anny Jałbrzykowskiej z Ujazdu, s. 141-168, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Stanisława Brodzicka (Łosice 6 XI 1933 – Kraków 6 IX 2020), s. 263-264, [dostęp online].
 • Jacek Wojtowicz, Z Górnych Węgier do Krakowa. Sylwester Joanelli – kariera Włocha, dzierżawcy zamku niedzickiego, s. 21-36, [dostęp online].
 • Kremer Małgorzata, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2019 r., s. 221-255, [dostęp online].
 • Lemanaitė-Deprati Greta, „Wierzę, że i ja mam wyznaczoną pewną rolę na ziemi”. Nieznane listy Jana Otrębskiego do Jana Rozwadowskiego w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 37-70, [dostęp online].
 • Lipowski Wojciech, „Powraca do nas dawne życie”…  Doświadczenie pamięci w opowiadaniach Zygmunta Haupta, s. 169-186, [dostęp online].
 • Majewicz Alfred F., Japonica w Archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece PAU i PAN w Krakowie (9). Fujihiko Sekiba i jego przesyłka, s. 115-130, [dostęp online].
 • Stempin Bartłomiej, Fantastyka, groza, panestetyzm i antyestetyzm w poglądach i twórczości Howarda Phillipsa Lovecrafta, s. 187-200, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, „Z żarów nad Nilem w ogień rewolucji nad Wisłą”. Izydor Kajetan Wysłouch (1869–1937) i jego działalność społeczna, s. 105-113, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M., Polskie badania botaniczne i mykologiczne w Karpatach Wschodnich do roku 1918. Zarys problematyki, s. 83-104, [dostęp online].
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, Maksymilian Cercha malarz Tatr. Z cyklu „Zapomniani mieszkańcy Krakowa”, s. 131-139, [dostęp online].
 • Uljasz Adrian, Rękopisy wierszy Kajetana Koźmiana w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 71-81, [dostęp online].

Rok 66: 2021

 • Danowska Ewa, Darczyńcy i ich dary dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Biblioteki AU, Biblioteki PAU oraz Biblioteki Naukowej PAU i PAN, s. 91-100, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Matryce Stanisława Dawskiego (1905–1990) w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 105-123, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 3-7.
 • Gołąbek Marta, Rośliny i zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. Wystawa zorganizowana w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 6 maja – 15 sierpnia 2021 r., s. 219-224, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Anny Treiderowej „Kabaret pod zdechłym kornikiem”, s. 147-162, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Krystyna Leżańska (Kraków 20 IX 1942 – Kraków 14 II 2021), s. 235-236, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Zdrada Jerzy, „Zabawki poetyckie niektórych kawalerów (i dam) Akademiey”. Żartobliwe utwory pracowników Biblioteki PAN w Krakowie z lat 60., 70. i 80. XX w., s. 163-180, [dostęp online].
 • Klemenski Marcin A., Książę świdnicko-jaworski Bolko II Mały a zakon cysterski, s. 9-20, [dostęp online].
 • Majer Michał, Antoni Teslar – kuchmistrz znany i nieznany, s. 125-146, [dostęp online].
 • Motyka, Jan, Najnowsze prace Iwony Ornatowskiej-Semkowicz dla Gabinetu Rycin, s. 225-230, [dostęp online].
 • Orłowska-Węgiel Urszula, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2020 r., s. 181-218.
 • Pudłocki Tomasz, Recenzja książki: Wojciech Narębski, Saga rodu Narębskich, red. Maciej Łyszczarz, Marzena Włodek, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2020, s. 231-234, [dostęp online].
 • Pezda Janusz, Czy warto było? Umowa krakowska z 18 września 1891 r. O przyczynach oraz pokładanych w niej nadziejach i skutkach, s. 69-90, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Mikołaja Wisłockiego fragment „Dziennika podróży z Neapolu do Afryki i wyprawa z Kairu do Górnego Egiptu aż ku granicom Abisynii” (1844/1845), s. 47-54, [dostęp online].
 • Ślusarczyk Janusz M., Zasługi Eustachego Wołoszczaka w badaniach botanicznych Karpat, s. 55-68, [dostęp online].
 • Tarkowska Ewelina, Początki Wielkiej Emigracji. Polacy w Besançon w latach 1832–1833, s. 21-45, [dostęp online].

Rok 67: 2022

 • Ciesielski Rafał, Recenzja książki Renaty Suchowiejko Muzyczny Paryż à la polonaise w okresie międzywojennym. Artyści – wydarzenia – konteksty, Ksiegarnia Akademicka, Kraków 2020, s. 169-177, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Grodziska Karolina, Od Redakcji, s. 3-6.
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Klemenski Marcin K., Ziomek Krzysztof, Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Spuścizny w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych bazą źródłową w badaniach biograficznych, Kalisz, 22–23 IX 2022, s. 159-164, [dostęp online].
 • Fluda-Krokos Agnieszka, Sprawozdanie z działalności Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie za okres od 1 I do 31 XII 2021 r., s. 123-157, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, „Rękopisy kozackie”. Z dziejów zasobu rękopiśmiennego Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s. 111-121, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Jacek Kręcina (Kraków 8 VIII 1940 – Kraków 18 III 2022), s.179-182, [dostęp online].
 • Grodziska Karolina, Radziszewska Maria, Rękopisy i pamiątki po Marii Konopnickiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, s.27-36, [dostęp online].
 • Haber Katarzyna, Wystawa Wenus. Schulz/Cranach. Kordegarda. Galeria Narodowego Centrum Kultury, Warszawa, 4–29 VIII 2022, s. 165-167, [dostęp online].
 • Klemenski Marcin, Polityka księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego wobec zakonu joannitów, s. 37-46, [dostęp online].
 • Lesiak-Przybył Bożena, Dawne fotografie dotyczące życia i twórczości Jana Matejki w zbiorach Archiwum Narodowego w Krakowie, s. 71-84, [dostęp online].
 • Łukawski Łukasz, Grodziska Karolina, Starodruki i rękopisy związane z Józefem Wybickim w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [dostęp online].
 • Majewicz Alfred F., Japonica w archiwaliach po Bronisławie Piłsudskim w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie (10). Motonaga Murao i jego kartka pocztowa, s. 103-110, [dostęp online].
 • Pawłowska Krystyna, Od drukowania rycin przez faksymilowanie starodruków do bartynotypii numizmatów, czyli o paskach i pracach Władysława Bartynowskiego, s. 85-101, [dostęp online].
 • Śliwa Joachim, Pożegnalny wykład Józefa Juliana Sękowskiego, Uniwersytet w Sankt Petersburgu, 1847, s. 57-70, [dostęp online].
 • Śnieżyńska-Stolot Ewa, La Pierre Eternelle ou soit La Glaura Augurelli Philosofi Angli. Tajemnice recepty w Księdze kabał królowej Sobieskiej w rękopisie 2284 Biblioteki Jagiellońskiej, s. 47-56, [dostęp online].

Back to top